Cairt Othair as Gaeilge

Teacht ar Sheirbhísí Ospidéal

Tá sé de cheart agat i gcás éigeandála leighis go dtógfaí isteach láithreach tú in ospidéal. Murab éigeandáil a bhíonn i gceist, cuirfear ar liosta feithimh tú mura féidir tú a thógáil isteach láithreach. Má bhíonn tú ar liosta feithimh agus má bhíonn imní ort faoi do shláinte, ba cheart duit labhairt le do dhochtúir féin agus féadfaidh seisean a iarraidh go n-athbhreithneodh do shainchomhairleoir ospidéil do chás.

Sa gcás nach mbíonn cóir leighis atá molta i do chás-sa ar fáil san ospidéal, tá sé de cheart agat a iarraidh ar do shainchomhairleoir ospidéil tú a aistriú chuig ionad a bhfuil an chóir leighis sin ar fáil ann.

Má chuirtear ar ceal socrú a bhíonn déanta le tú a thógáil isteach in ospidéal, tá sé de cheart agat fógra maith faoi sin a fháil in am. Tharlódh sé i gcásanna áirithe, áfach, de bharr tinneas foirne nó brú éigeandála go gcaithfí d'obráid a chur ar ceal gan mórán fógra. Má tharlaíonn sé sin déanfaidh an t-ospidéal gach iarracht scéala a thabhairt duit roimh ré.

I gcás cealú den sért sin, tá sé de cheart agat coinne nua nach mbainfeadh moill léi a fháil agus tús áite a fháil freisin.

Seirbhísí d'Othair Sheachtracha

Nuair a dhéanann do dhochtúir féin tú a chur ar aghaidh go dtí ospidéal le haghaidh coinne mar othar seachtrach, tá sé de cheart agat:

  • deimhniú a fháil ar dháta na chéad choinne sin laistigh de thréimhse réasúnach;
  • an t-am do do choinne féin a chur in iúl duit;
  • go bhfeicfeadh sainchomhairleoir nó dochtúir sinsir tú le linn na chéad choinne sin.

Má cheapann tú go bhfuil do thinneas gafa chun donais ba cheart duit labhairt le do dhochtúir féin a fhéadfaidh, más gá, labhairt leis an ospidéal.

Má chuireann an t-ospidéal ar ceal coinne mar othar seachtrach a bheidh déanta duit, tá sé de cheart agat fógra maith faoi sin a fháil in am agus tús áite a fháil ó thaobh coinne nua.

Cúirtéis

Tá sé de cheart agat go gcaithfeadh gach ball d'fhoireann an ospidéil go cúirtéiseach leat gach tráth le linn cóireála.

Socruithe Cuairte

Tá sé de cheart agat go dtiocfadh do ghaolta agus do chairde, maille le leanaí, ar do thuairisc. Ní foláir don ospidéal a chinntiú nach mbeidh na socruithe cuairte ró-dhocht, go mbeidh siad ag teacht leis an gcineál tinnis atá ort agus le riachtanais na n-othar eile.

Creideamh

Tá sé de cheart agat go nglacfaí go hurramach leat ó thaobh do chreidimh agus d'fhealsúnachta.

Príobháideacht

Tá ceart chun príobháideachta agat, go háirithe nuair a bhíonn do chineál tinnis á phlé idir tú féin nó do ghaolta agus foireann an ospidéil.

Eolas Faoi Chóireáil

Tá sé de cheart agat ainm an tsainchomhairleora a bhfuil tú faoina chúram a fháil agus i gcás go bhfuil do chás le hiniúchadh ag sainchomhairleoir eile, tá sé de cheart agat go gcuirfí in iúl duit an chúis a bhí leis an sainchomhairleoir eile sin.

Tá sé de cheart agat eolas a fháil ar do chineál tinnis nó ar do shláinte i dteanga a thuigeann tú go hiomlán agus tá an ceart agat eolas a fháil:

  • faoi thorthaí tástálacha agus x-ghathuithe a rinneadh ort;
  • faoi aidhm agus modh na cóireála atá beartaithe, faoin tréimhse is dóigh a leanfaidh an chóireáil sin agus an leas a cheaptar a dhéanfaidh sé
  • faoi chineálacha eile cóireála;
  • faoi phian, míchompord, priacail agus fo-thionchair a d'fhéadfadh a bheith ann de dheasca na cóireála atá beartaithe.

Toiliú Le Cóireái

Go ginearálta níor cheart cóireáil a thabhairt d'othar ach amháin lena thoiliú eolach, nó, i gcás linbh, le toiliú tuismitheora nó caomhnóra. Féadfaidh tú a iarraidh go mbeidh do rogha duine nó daoine i láthair nuair a bheidh tú ag cur do thoiliú in iúl. Ba cheart go mbeadh cineál na cóireála atá le cur ort léirithe go soiléir ar an bhfoirm thoilithe a iarrtar ort a shíniú.

Ní ceadmhach cóireáil a thabhairt gan toiliú eolach ach amháin i gcásanna nach bhfuil ar chumas an othair a thoiliú a thabhairt nó a dhiúltú agus ina gcinneann dochtúir leighis cáilithe go bhfuil práinn le cóireáil chun an-dochar nó dochar láithreach a sheachaint.

Rúndacht

Tá tú i dteideal rúndachta iomláine ó thaobh do thaifead leighis.

Tá sé de cheart agat a iarraidh ar an ospidéal sonraí as do thaifid leighis ábhartha a chur ar fáil duit. De ghnáth déanfaidh ospidéil amhlaidh ach amháin i gcás go gceaptar go ndéanfadh an t-eolas a lorgaítear dochar mór do do shláinte coirp nó intinne. Sna cásanna sin féadfar an t-eolas a chur ar fáil trí oibrí sláinte gairmiúil, is é sin, do dhochtúir féin de ghnáth.

Teagasc agus Taighde

Tá sé de cheart agat diúltú a bheith páirteach i dteagasc sainchomhairleora dá chuid mac léinn leighis. Ní mór do chead a lorg sula bhféadfaidh sainchomhairleoir tú a tharraingt isteach i dteagasc mac léinn. Ba mhór an ní, áfach, do chomhoibriú ó thaobh a chinntiú go mbeidh an oiliúint is fearr is féidir ar fáil d'ábhair dochtúirí.

Tá sé de cheart agat diúltú a bheith páirteach in aon tástálacha cliniciúla nó taighde a bhaineann le húsáid drugaí nua nó gaireas leighis. Níor cheart go ndéanfaí tástálacha cliniciúla ná cóireáil thrialach go deo d'uireasa toiliú eolach a bheith faighte uait ag an ospidéal nó ag pearsanra leighis.

Scaoileadh Amach

Tá sé de cheart agat nuair a scaoiltear amach as ospidéal tú go bhfaighfeá féin agus do dhochtúir féin eolas faoin gcaoi a bhfuil do shláinte, faoin gcóireáil a fuair tú le linn duit a bheith san ospidéal, faoin gcógas a bheidh ag teastáil uait agus faoi shocruithe má bhíonn ort freastal ar an ospidéal arís.

Gearáin

Tá sé de cheart agat gearán a dhéanamh faoi ghné ar bith de sheirbhís ospidéil, fiosrúchán a chur sa tsiúl faoin ngearán sin agus toradh an fhiosrúcháin a fháil chomh luath agus is féidir.

Tá nósanna imeachta sonracha le haghaidh gearán leagtha séos ag d'ospidéal agus ba cheart iad a bheith ar taispeáint go soiléir ar fud an ospidéil mar aon le hainm agus uimhir theileaféin Oifigeach Gearán ainmnithe an ospidéil.

Tá sé de cheart agat, sa gcás nach réitítear do ghearán chun do shástachta, an scéal a chur ar aghaidh chuig Coiste Gearán an ospidéil.

Feidhmíonn nósanna imeachta gearán an ospidéil gan dochar do do chearta reachtúla gearán a dhéanamh leis an Ombudsman, le Comhairle na nDochtúirí Leighis nó leis an mBord Altranais.


Tabacco Free Campus